"Εφαρμογές της κοινωνικής ψυχολογίας" των Γεράσιμου Προδρομίτη, Στάμου Παπαστάμου, Klaus Fiedler, Joseph P. Forgas & William D. Crano

Το βιβλίο διερευνά τη συνεισφορά της κοινωνικής ψυχολογίας στην κατανόηση των προβληµάτων της πραγµατικής ζωής και τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να αποτελέσει τη βάση για ορθολογικές παρεµβάσεις στους ποικίλους τοµείς της κοινωνικής ζωής. Εξετάζοντας κάποια από τα πιο πρόσφατα επιτεύγµατα που αφορούν την εφαρµογή της κοινωνικής ψυχολογίας σε φλέγοντα σύγχρονα προβλήµατα, οι Forgas, Crano και Fiedler µεταφέρουν ένα θεµελιωδώς αισιόδοξο µήνυµα για τις επιτυχίες και τις προοπτικές της κοινωνικής ψυχολογίας.
Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα µέρη. Το πρώτο µέρος εξετάζει τα βασικά ζητήµατα και τις κύριες µεθόδους εφαρµογής της κοινωνικής ψυχολογίας σε προβλήµατα της πραγµατικής ζωής. Το δεύτερο µέρος διερευνά τις εφαρµογές της κοινωνικής ψυχολογίας για τη βελτίωση της ατοµικής υγείας και ευηµερίας. Το τρίτο µέρος ασχολείται µε την εφαρµογή της κοινωνικής ψυχολογίας στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και της επικοινωνίας. Τέλος, το τέταρτο µέρος πραγµατεύεται το ερώτηµα του πώς η κοινωνική ψυχολογία µπορεί να βελτιώσει την κατανόησή µας γύρω από τις δηµόσιες υποθέσεις και την πολιτική συµπεριφορά µας.
Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σύγγραµµα για φοιτητές και µελετητές της κοινωνικής ψυχολογίας, αλλά και για επαγγελµατίες που εργάζονται σε εφαρµοσµένα περιβάλλοντα.