"παραΠΟΙΗΣΗ" της Αναστασίας Μανώλη

Έτσι έπλασες εσύ εμένα
ελεύθερα έγινες εγώ.