"Ζιζανιολογία και Γεωργία" των Ηλία Σ. Τραυλού & Παναγιώτη Ι. Κανάτα

Τα ζιζάνια συγκαταλέγονται ανάµεσα στους σηµαντικότερους εχθρούς των καλλιεργειών, µε τις αποδόσεις πολλών από αυτές να µειώνονται σηµαντικά λόγω του ανταγωνισµού µε τα ζιζάνια. Η άλλη όψη του «νοµίσµατος» της παρουσίας ειδών µε αρνητική οικονοµική ή οικολογική επίδραση σε ορισµένο τόπο και χρόνο είναι µια ενδεχόµενη αξιοποίηση ή εργαλειοποίηση των ζιζανίων. Η Γεωργία και η Ζιζανιολογία, τόσο στη χώρα µας όσο και διεθνώς, βρίσκονται ξεκάθαρα σε ένα µεταίχµιο και θα πρέπει να ισορροπήσουν µεταξύ παραγωγικότητας, άρα και κερδοφορίας, και ενός θετικού (ή τουλάχιστον λιγότερο αρνητικού) περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώµατος. Το επιστηµονικό αυτό πόνηµα περιγράφει και αναλύει έννοιες, αρχές και βασικές γνώσεις Ζιζανιολογίας και Γεωργίας παραθέτοντας σύγχρονα δεδοµένα από την ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία.
Συγκεκριµένα, στο βιβλίο αυτό αναπτύσσονται ενότητες σχετικές µε τη βιολογία και την οικολογία των ζιζανίων, τις αλληλεπιδράσεις τους µε τις καλλιέργειες, τα περισσότερο κοινά είδη στη χώρα µας, την ολοκληρωµένη τους διαχείριση στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης διαχείρισης των καλλιεργειών, τη χηµική καταπολέµηση, το πρόβληµα της ανθεκτικότητας των ζιζανίων στα ζιζανιοκτόνα και τη διαχείρισή του, καθώς και τις νέες τάσεις και προσεγγίσεις στη Ζιζανιολογία και στη Γεωργία. Μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε µη χηµικές µεθόδους διαχείρισης των ζιζανίων (καλλιεργητικές, µηχανικές, θερµικές κ.ά.), καθώς και στις νέες τάσεις και προσεγγίσεις, στις καινοτόµες µεθόδους και στα συστήµατα υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Ένα βιβλίο για τους φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης των Γεωπονικών Σχολών και Τµηµάτων της χώρας µας, το οποίο απευθύνεται επίσης σε γεωπόνους, συµβούλους, ερευνητές, αλλά και σε όλους όσοι ασχολούνται γενικότερα µε τη Ζιζανιολογία και τη Γεωργία.