"Επαγγελματική συμβουλευτική και μοντέλα απασχόλησης ατόμων με αναπηρία" της Ιωάννας Παπαβασιλείου-Αλεξίου

Το παρόν βιβλίο είναι το αποτέλεσµα εικοσαετούς επιστηµονικής, ερευνητικής και διδακτικής ενασχόλησης της συγγραφέα µε το αντικείµενο της Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού των ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ). Στο πλαίσιο τριών διακριτών µερών και οκτώ κεφαλαίων προσεγγίζονται, µε ροή από τα γενικότερα προς τα ειδικότερα, οι έννοιες, οι θεωρίες, οι πολιτικές, οι µέθοδοι, τα µοντέλα, οι στρατηγικές και οι υπηρεσίες επαγγελµατικής συµβουλευτικής των ΑµεΑ. Στο τρίτο µέρος του βιβλίου προσεγγίζεται το σηµαντικό θέµα της συµπερίληψης των ατόµων µε αναπηρία στην απασχόληση.
Η διατύπωση µαθησιακών αποτελεσµάτων, η ανακεφαλαίωση και οι ερωτήσεις εµπέδωσης ανά κεφάλαιο, µαζί µε τα πολυάριθµα παραδείγµατα και τις µελέτες περίπτωσης, διαµορφώνουν ένα µοναδικό εγχειρίδιο στην ελληνική βιβλιογραφία, το οποίο εφοδιάζει τους ενδιαφερόµενους και τους επαγγελµατίες του χώρου της επαγγελµατικής συµβουλευτικής µε τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις σχετικά µε την επαγγελµατική ανάπτυξη και πορεία σταδιοδροµίας των ατόµων µε αναπηρία.