"Ο λαγός ή η χελώνα; The hare or the tortoise?" του Ευάγγελου Ηλία Παπαντούρου

Ο γνωστός μύθος του λαγού και της χελώνας δοσμένος έμμετρα, ώστε να γίνεται εύκολα η απομνημόνευση, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προφορική και γραπτή έκφραση του παιδιού!
The well-known fable of the hare and the tortoise given in poems so that it is easy to memorize, which is a basic condition for the child’s oral and written expression!